Deelnemers

Praktische informatie

Startnummer ophalen

Je kunt je startnummer ophalen op 8 oktober vanaf 11:30 in de gymzaal aan Walplantsoen 10. Het ophalen van de startnummers kan tot 13:00 uur, zodat iedereen op tijd bij de bussen op de Haven is. Bij de startnummers worden ook veiligheidsspelden verstrekt.

Omkleden en garderobe

In de gymzaal aan Walplantsoen 10 is omkleedgelegenheid. De gymzaal is vanaf 11:30 geopend. Tijdens de Wijkse Dijkenloop blijven vrijwilligers aanwezig in de gymzaal dus je kunt tassen en kleding veilig achterlaten. Het Walplantsoen is van 11:30 – 16:00 uur open. Mocht je je spullen willen achterlaten, kun je dit tot 16:00 uur ophalen.

Vervoer naar de start

Voor iedere deelnemer is een zitplaats in de bus naar de start gereserveerd. De bussen vertrekken om 13:15 vanaf de parkeerplaats Haven Wijk bij Duurstede, aan de Havenstraat. Wees op tijd want de bussen wachten niet. Vanaf 12:45 uur kun je een plek in de bus bemachtigen.

Start

De start van de 10 kilometer vindt plaats bij Kasteel Amerongen. De lopers van de 5 kilometer starten bij de Gravenbol. Beide afstanden starten om 14:00 uur.

Parcours

Het parcours voor beide afstanden loopt over de Rijndijk, via de Dijkstraat (onder de molen) en de Oeverstraat, langs de St. Johannes de Doperkerk naar de Markt in Wijk bij Duurstede.  Aan de lopers van de 10 kilometer wordt halverwege het parcours  water en bananen uitgedeeld.  Deelnemers hebben tot 16.00 uur om de Wijkse Dijkenloop uit te lopen.

Finish

Bij de finish op de Markt in Wijk bij Duurstede ontvangen alle deelnemers een medaille als aandenken. De prijsuitreiking voor zowel de 5 als 10km vindt plaats om 15:30 voor de grote kerk.

Uitslagen

De uitslagen worden na afloop gepubliceerd op de website.

EHBO

EHBO is gedurende het evenement aanwezig op diverse locaties. Heb je vragen, dan kun je mailen naar wijksedijkenloop@gmail.com

Toiletten

Er zijn bij het Walplantsoen (ophalen startbewijs en omkleedruimtes), beide startlocaties en de finish toiletten aanwezig.

Deelnamereglement

Individuele deelnemers Wijkse Dijkenloop

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Waar gesproken wordt van Deelnemer geldt (m/v).
1.2. Evenement: de door de Stichting Wijkse Dijkenloop te organiseren Wijkse Dijkenloop.
1.3. Organisatie: de Stichting Wijkse Dijkenloop.

Artikel 2. Deelname
2.1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
2.2. Voor de Deelnemer aan de Bedrijvenloop geldt aanvullend op dit reglement het Bedrijvenloopreglement. Deelnemers aan de Bedrijvenloop nemen ook deel aan het individueel klassement.
2.3. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier. Bij het op andere wijze overdragen van startnummer is de Organisatie gerechtigd een bedrag van 25,00 euro af te schrijven van de rekening van de Deelnemer.
2.4. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.5. De Organisatie heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
2.6. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
2.7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.
2.8. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie.
2.9. Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.
2.10. Voor de Deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, gelden de annuleringvoorwaarden.
2.11. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.
3.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4. Limiet
4.1. Op het finishpunt geldt een tijdslimiet (zie ABC). Handhaving van deze limiettijd is ter beoordeling van de Organisatie.
4.2. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient per bezemwagen of te voet het parcours te voltooien. Ook iedereen die zich achter eventuele politie bevindt, heeft de limiet overschreden. Na de bezemwagen worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven.
4.3. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een bezemwagen.

Artikel 5. Uitslagen
5.1. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de bruto tijd.
5.2. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.

Artikel 6. Algemeen
6.1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.
6.2. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
6.3. De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de inschrijving bezwaar maken, worden niet in dit bestand opgenomen.
6.4. De Organisatie heeft een fotografiebedrijf de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens het evenement te fotograferen op het parcours. Iedereen kan in de periode na het evenement persoonlijke foto’s zonder extra kosten downloaden. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
6.5. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s.
6.6. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
6.7. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.
6.8. Het vervoer naar het startgebied geschiedt per bus. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers om op tijd te komen. Indien een deelnemer te laat is om met de bus te worden vervoerd heeft hij/zij geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
6.9 De chips worden bij de finish ingenomen. Voor niet ingeleverde chips brengt de organisatie 10 euro in rekening, ook als je niet gelopen hebt!