Deelnemers

Eén dag per jaar werd de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede enkele uren vrij gemaakt voor lopers. Die dag konden zij 10 of 5 kilometer lang genieten van een schitterend uitzicht op Rijn, Lek, de uiterwaarden en de skyline van Wijk bij Duurstede.

De 10 kilometer startte bij Kasteel Amerongen.
De 5 kilometer startte bij de Gravenbol.

Programma

N.v.t.

ABC

In dit ABC vind je informatie op trefwoorden, alfabetisch gerangschikt. LET OP: meld je via info@wijksedijkenloop.nl aan voor de Wijkse Dijkenloop e-mail nieuwsbrief. Daarmee houden we je ook op de hoogte met actuele informatie en aanvullende programma-details.

Aanvang
De aanvang van de 10 en 5 kilometer is zondag 9 oktober om 14.00 uur.

Afstanden
De te kiezen afstanden van de Wijkse Dijkenloop zijn 10 en 5 kilometer.

Annuleren
Als je onverhoopt niet mee kunt of wilt lopen, kun je je inschrijving annuleren, alleen door middel van een mail naar: info@wijksedijkenloop.nl met vermelding van je persoonlijke gegevens en startnummer.
– Tot en met 31 augustus: als je uiterlijk 31 augustus je inschrijving intrekt, beschouwen we deze als niet gedaan en vindt er volledige restitutie plaats.
– Vanaf 1 september: de inschrijvingskosten worden niet gerestitueerd. Wel bestaat de mogelijkheid om je startnummer gratis over te dragen aan een andere loper die op dat moment nog niet ingeschreven staat. Dit is alleen toegestaan wanneer de nieuwe deelnemer een e-mail aan de organisatie stuurt.
Hier moet hij/zij het startnummer én de geboortedatum van de oorspronkelijke deelnemer en vervolgens gegevens van zichzelf in vermelden. De nieuwe deelnemer moet lopen met het originele startnummer i.v.m. de tag voor de tijdregistratie die daarop zit. Op welke manier en onder welke onderlinge voorwaarden het startbewijs van oude naar nieuwe deelnemer gaat, is de verantwoordelijkheid van de lopers zelf. Overdragen van startnummers kan tot en met zaterdag 1 oktober 12.00 uur.
– Bij annuleren door de organisatie wegens externe omstandigheden (zoals het weer) worden inschrijfkosten vergoed met aftrek van reeds door de organisatie gemaakte kosten. 

Bedrijvenloop
Je kunt ook met een team meedoen aan de bedrijvenloop. Je moet dit dan wel aangeven bij de inschrijving.

Bereikbaarheid
Als je uit (de buurt van) Wijk bij Duurstede of Amerongen komt, raden wij je aan om met de fiets te komen. Deze kun je parkeren bij de gymzaal op het Walplantsoen in Wijk bij Duurstede of op de parkeerplaats tegenover het kasteel in Amerongen. Bij de inschrijving zit busvervoer van de finish naar de startplaats inbegrepen. Deze bussen vertrekken uiterlijk 13.30 naar Amerongen en naar de Gravenbol.
Kom je met de auto, dan zijn er in het centrum van Wijk bij Duurstede verschillende parkeerplaatsen geopend. De parkeerplaats bij de haven is open. Je auto kun je kwijt op de parkeerplaats bij het Walplantsoen of langs de ring om het centrum. Deze plaatsen worden aangegeven met P-route en –borden.

Contactgegevens
Klik hier voor de contactgegevens.

Drank onderweg en na afloop
Op het parcours van de 10 kilometer is na ongeveer 4,5 kilometer een verzorgingspost ingericht. Bij deze post wordt water verstrekt. Na de finish ontvangt iedere loper een flesje water.

Foto’s
Tijdens de Wijkse Dijkenloop wordt iedere loper gefotografeerd. Deze foto’s zijn na afloop beschikbaar op de website.

Garderobe
Laat zoveel mogelijk spullen en (grote) sporttassen in de kleedaccommodatie aan het Walplantsoen achter. Kleding die je vlak voor de start nog wilt uittrekken, kun je achterlaten bij de startvakken. Deze worden na afloop aan een kledinginzamelingsactie gegeven.

Goede doel (2022)
De Stichting Wijkse Dijkenloop heeft zich voor de editie 2022 verbonden aan een lokaal goed doel: De Wijkse Dienst. Door het laagdrempelig vervoer ondersteunt De Wijkse Dienst inwoners om langer zelfstandig te blijven wonen, de regie in eigen hand te houden en eenzaamheid tegen te gaan. https://dewijksedienst.nl

Mail
Als je je hebt ingeschreven (met een geldig e-mailadres), krijg je van ons af en toe e-mailberichten met informatie over de Wijkse Dijkenloop en aanverwante zaken.

Medaille
Iedereen die de Wijkse Dijkenloop heeft volbracht, ontvangt bij de finish een herinneringsmedaille.

Medische hulpverlening
Bij een sportevenement is er wel eens sprake van blessures. In samenwerking met de Wijkse brandweer zorgen de meefietsende EHBO-ers ervoor dat de medische zorg zo adequaat mogelijk kan verlopen.

Omkleden
Tijdens de Wijkse Dijkenloop kunnen wij beschikken over de gymzaal aan het Walplantsoen. Hier bestaat ook de mogelijkheid voor lopers om zich om te kleden en tassen achter te laten.

Parcours
Klik hier voor informatie over het parcours.

Plattegrond
Klik hier voor de plattegrond van de start- en finishgebieden.

Prijzen
De Wijkse Dijkenloop heeft prijzen voor de eerste drie mannen en vrouwen van iedere afstand.

Reglement
Alle deelnemers m/v verklaren zich akkoord met het reglement van de Stichting Wijkse Dijkenloop.

Start
Om 14.00 uur precies klinkt voor alle deelnemers op beide startlocaties (Kasteel Amerongen en de Gravenbol) het startschot.

Tijdregistratie
De tijdregistratie gebeurt door middel van een bibtag (www.chiptiming.nl). Dit tijdwaarnemingssysteem is op basis van brutotijd. De chips dienen weer ingeleverd te worden.

Tijdslimiet
De tijdslimiet voor de tien kilometer is anderhalf uur. Voor deze loop worden verschillende toegangswegen afgesloten voor alle verkeer. Dat kan niet ongelimiteerd. Om het verkeer niet al te lang op te houden is deze tijdslimiet ingesteld. Voor deelnemers die na deze limiet door de bezemwagen worden ingehaald, geldt dat zij plaats kunnen nemen in de bezemwagen. Vervolgen zij het parcours te voet dan is dat op eigen risico. Deze lopers komen niet in aanmerking voor een medaille en worden niet opgenomen in de uitslagen.

Toiletten
Bij de kleedaccommodatie en in de start- en finishgebieden staan mobiele toiletten.

Trainen
Door op een goede manier te trainen, zorg je ervoor dat je goed voorbereid aan de start staat. Een goede voorbereiding vermindert ook de kans op blessures en verhoogt het plezier. In de aanloop naar de Wijkse Dijkenloop wordt een looptraining aangeboden door RunExperience. Nadere informatie volgt. 

Parcours

Het parcours van de Wijkse Dijkenloop is schitterend. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden. De 10 kilometer start vanaf kasteel Amerongen, de 5 kilometer vanaf natuurgebied de Gravenbol. Het parcours is geheel geasfalteerd en verkeersvrij. De finish ligt in Wijk bij Duurstede op de Markt.
Als deelnemers de dijk in Wijk afkomen, passeren zij eerst nog de Wijkse molen. Een bijzonder monument, want de enige molen waar je onder door kunt lopen. Daarna draaien zij richting de Markt en komt de finishboog in zicht.

Deelnamereglement

Individuele deelnemers Wijkse Dijkenloop

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Waar gesproken wordt van Deelnemer geldt (m/v).
1.2. Evenement: de door de Stichting Wijkse Dijkenloop te organiseren Wijkse Dijkenloop.
1.3. Organisatie: de Stichting Wijkse Dijkenloop.

Artikel 2. Deelname
2.1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
2.2. Voor de Deelnemer aan de Bedrijvenloop geldt aanvullend op dit reglement het Bedrijvenloopreglement. Deelnemers aan de Bedrijvenloop nemen ook deel aan het individueel klassement.
2.3. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier. Bij het op andere wijze overdragen van startnummer is de Organisatie gerechtigd een bedrag van 25,00 euro af te schrijven van de rekening van de Deelnemer.
2.4. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.5. De Organisatie heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
2.6. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
2.7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.
2.8. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie.
2.9. Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.
2.10. Voor de Deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, gelden de annuleringvoorwaarden.
2.11. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.
3.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4. Limiet
4.1. Op het finishpunt geldt een tijdslimiet (zie ABC). Handhaving van deze limiettijd is ter beoordeling van de Organisatie.
4.2. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient per bezemwagen of te voet het parcours te voltooien. Ook iedereen die zich achter eventuele politie bevindt, heeft de limiet overschreden. Na de bezemwagen worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven.
4.3. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een bezemwagen.

Artikel 5. Uitslagen
5.1. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de bruto tijd.
5.2. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.

Artikel 6. Algemeen
6.1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.
6.2. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
6.3. De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de inschrijving bezwaar maken, worden niet in dit bestand opgenomen.
6.4. De Organisatie heeft een fotografiebedrijf de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens het evenement te fotograferen op het parcours. Iedereen kan in de periode na het evenement persoonlijke foto’s zonder extra kosten downloaden. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
6.5. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s.
6.6. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
6.7. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.
6.8. Het vervoer naar het startgebied geschiedt per bus. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers om op tijd te komen. Indien een deelnemer te laat is om met de bus te worden vervoerd heeft hij/zij geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
6.9 De chips worden bij de finish ingenomen. Voor niet ingeleverde chips brengt de organisatie 10 euro in rekening, ook als je niet gelopen hebt!